Formulár na odstúpenie od zmluvy 1

VP EKOTEA s.r.o., Fraňa Kráľa 1120, 071 01 Michalovce, prevádzkovateľ internetového obchodu: www.fytoliecba.sk, IČO: 46793518, DIČ: 2023580669, IČ DPH: SK2023580669, reklamačné oddelenie: info@fytoliecba.sk, vpekotea1@gmail.com

 

 

 

Reklamácia číslo: ........................                                                  Objednávka číslo: .............................

 

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Priezvisko, meno, spoločnosť: ..........................................................................................................................

 

Adresa: ulica, číslo, obec, PSČ ..........................................................................................................................

 

Kontakt: email, telefón ......................................................................................................................... ...........

 

Odstupujem v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov od zmluvy uzavretej s: VP EKOTEA s.r.o., Fraňa Kráľa 1120, 07101 Michalovce, prevádzka Fraňa Kráľa 1120, 07101 Michalovce, IČO: 46793518 (ďalej len ako predávajúci)

 

Číslo objednávky a dátum objednania: ..............................................................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:  ..........................................................................................................................

 

Zakúpený tovar, presný názov a počet kusov: ....................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

Žiadam vrátenie peňazí prevodom na účet (uveďte číslo účtu): .........................................................................

 

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinné):               .................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

  1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš formulár o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
  2. Ako odstúpiť od zmluvy:

- v prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vratia alebo si nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

- kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu info@fytoliecba.sk v kópii na vpekotea1@mail.com, prípadne listom zaslaným doporučene poštou. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, názov tovaru, počet kusov a dátum nákupu a predložiť doklad o nákupe. Kupujúci uvedie akým spôsobom chce vrátiť peniaze.

- pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, ktorý bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak je tovar vrátený v neporušenom stave (nepoškodený, nepoužívaný, neopotrebovaný, neznečistený) do 14 dní, predávajúci je povinný vrátiť náklady na zaslanie vrátane ceny za tovar kupujúcemu. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar apod.). Tovar je potrebné poslať späť doporučeným listom alebo balíkom, nikdy nie dobierkou! Dobierka nebude prevzatá. Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný, pri poškodenom tovare, kupujúcemu vrátiť časť zaplatenej kúpnej ceny, t.j. kúpna cena po odrátaní nákladov na dopravu, balné, prípadne iné plnenia.

 

 

 

V ................................., dňa ......................                                                  ..........................................................

Podpis zákazníka