Obchodné podmienky

 

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zbierky zákonov o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok I.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou VP EKOTEA s.r.o.  so sídlom Fraňa Kráľa 1120, 07101 Michalovce, prevádzka: Čajovňa - Centrum prírodnej liečby, OC Zemplín, A. Sládkoviča 5, 07101 Michalovce, IČO: 46793518, IČ DPH: SK2023580669 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 44657/V, číslo živnostenského registra: 720-18959 ako predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.fytoliecba.sk a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok elektronickou objednávkou a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

Spoločnosť VP EKOTEA s.r.o. si vyhradzujeme právo zmeniť niektoré opatrenia v obchodných podmienkach. Z tohto dôvodu odporúčame prečítať si stanovené obchodné podmienky pri každej Vašej objednávke nášho on-line obchodu na stránke www.fytoliecba.sk. Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránku a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate obchodné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili.

 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci

VP EKOTEA s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 1120, 07101 Michalovce, IČO: 46795318, IČ DPH: SK2023580669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, Vložka číslo: 44657/V, číslo živnostenského registra: 720-18959 - prevádzkovateľ internetového obchodu www.fytoliecba.sk, tzv. e-shop.

Kupujúci

Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému, fyzická alebo právnická osoba, ktorá  má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu za predpokladu dodržania uvedených obchodných podmienok a ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.  Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, je to riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, pričom elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu objednaného tovaru a celkovú cenu objednávky s dph.

2. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim a to odoslaním objednávky, pričom kupujúci akceptuje a súhlasí s cenami, predávajúci akceptuje objednávku a je povinný dodať tovar kupujúcemu. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cena a súvisiace náklady. Pokiaľ nebude kupujúcim zásielka prevzatá, má predávajúci právo požadovať náklady vynaložené na odoslanie zásielky a jej vrátenie, plus manipulačný poplatok a to vo výške 15,00 eur s dph.

3. Kúpna cena je cena tovaru s daňou z pridanej hodnoty alebo služieb udaná predávajúcim v internetovom obchode www.fytoliecba.sk.

4. Objednávanie tovaru môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

- cez e-shop, vložením tovaru do košíka a následným odoslaním objednávky na www.fytoliecba.sk

- e-mailom na emailovú adresu vpekotea1@gmail.com, pričom objednaný tovar musí obsahovať názov, druh, počet kusov, ďalej kontaktné údaje kupujúceho, fakturačnú adresu, špecifikáciu spôsobu platby a dodania tovaru.

- poštou na našu adresu VP EKOTEA s.r.o., Fraňa Kráľa 1120, 07101 Michalovce

- cez sociálnu sieť Facebook na našej stránke - Čajovňa sypané čaje z celého sveta. Kupujúci uvedie v objednávke názov, druh, počet kusov, jeho kontaktné údaje, fakturačnú adresu, špecifikáciu spôsobu platby a dodania tovaru.

5. Súvisiace náklady na dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sú náklady, spojené s doručením tovaru a to prepravné náklady, dobierka, prípadne poštovné.

6.  Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.

7.  Pri objednávke sa kupujúci môže rozhodnúť či sa zaregistruje alebo nie. Avšak je povinný uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu, prípadne adresu dodania ak nie je rovnaká s fakturačnou, telefónne číslo, e-mail adresu, názov tovaru, počet kusov, dátum objednávky. Fyzická a právnická osoba zadáva okrem týchto údajov aj názov spoločnosti, sídlo, IČO a DIČ, IČ DPH.

8. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu  www.fytoliecba.sk sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho) a sú v súlade so Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších zmien a predpisov.  

9.  Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

10. Každá objednávka je potvrdená  emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.

11. Naša doručovacia adresa: VP EKOTEA s.r.o., Fraňa Kráľa 1120, 07101 MIchalovce.

Predmet zmluvy

1.  Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.fytoliecba.sk a následne v objednávke kupujúceho.

2.  Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3.  Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Článok III.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

1.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.  Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať záväznú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, keď v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.

2. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

1.  Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci ma taktiež právo zrušiť objednávku  ak sa zmenila cena produktu alebo vystavená cena bola chybná, ak kupujúci nesúhlasí s novou cenou.

2.  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky alebo elektronicky (v prípade, že telefónne číslo alebo e-mail nebol uvedený pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho.

4. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)

5. V prípade, že nebude pri platbe vopred do 7 pracovných dní pripísaná platba na účet predávajúceho.

6. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE  s našimi obchodnými podmienkami.

Článok IV.

1. Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky

Ceny tovaru sú maloobchodné s daňou z pridanej hodnoty.

Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.fytoliecba.sk.  Ceny tovaru sú uvedené v Eurách. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami. Predávajúci je platiteľ DPH.

2. Právo na zmenu ceny

1. Ceny uvedené pri produktoch v internetovom obchode www.fytoliecba.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov.

2.  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3.  Pri potvrdení objednávky sú kupujúcemu oznámené platné ceny.

4.  V prípade vyššej predajnej ceny ako je uvedená na objednávke, je o tom kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Takáto situácia sa rieši po vzájomnej dohode a k plnej spokojnosti kupujúceho a predávajúceho.

3. Platobné podmienky

- dobierkou pri prevzatí zásielky kupujúcim.

- platbu vopred môže určiť predávajúci v prípade, ak u kupujúceho nastane predpoklad, že dobierku nepreberie. Kupujúcemu bude oznámené zaslaním faktúry na jeho emailovú adresu číslo účtu, objednaný tovar, variabilný symbol a ostatné údaje podľa slovenskej legislatívy.

4. Dodacie podmienky

- na Slovensko zasielame objednávky prostredníctvom Packety a Slovenskej pošty, prípadne prepravnou spoločnosťou na prianie zákazníka, pričom následne súhlasí s prepravným v plnej výške danej prepravnej spoločnosti. Do iných štátov zatiaľ zásielkovú službu neposkytujeme.

- tovar, ktorý je krehký a ľahko rozbitný, ako porcelán, keramika, sklo, posielame ako krehký - rozbitný, pri výbere dopravy si prosím zvoľte položku s krehkým, ak nebude zvolená, nezodpovedáme za poškodený tovar rozbitím pri preprave.

- Odosielanie tovaru v týchto lehotách:

Ak je tovar skladom, do desať dní po obdržaní objednávky, ak si kupujúci zvolil platbu dobierkou, zvyčajne je to do päť dní. V prípade, že tovar nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho emailom, alebo telefonicky na tento stav a po dohode navrhne nový termín odoslania a pokiaľ kupujúci bude so zmenou termínu súhlasiť, predávajúci upraví dátum dodania na objednávke, pričom obidve strany akceptujú nové podmienky. 

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhšiu dobu skladom, predávajúci navrhne alternatívu tovaru kupujúcemu a pokiaľ kupujúci súhlasí so zmenou tovaru, môže predávajúci takúto zmenu akceptovať.

Prvý nasledujúci deň po zaplatení faktúry kupujúcim, v prípade predpokladu, že kupujúci neprevezme zásielku na dobierku.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ by bola zásielka porušená, je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať Záznam o škode na zásielke a neodkladne kontaktovať predávajúceho. V opačnom prípade nebudú akceptované reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru a neúplného množstva tovaru.

Ak zásielku a tovar v nej poškodila alebo rozbila Slovenská pošta, platí to aj v prípade, ak nie je poslaná ako krehká zásielka, je potrebné ísť reklamovať na poštu zásielku a to do dvoch pracovných dní, odo dňa keby vám bola vydaná zásielka a na pošte kde vám bola vydaná. Je potrebné spísať reklamačný list, do ktorého uvediete svoje číslo účtu na vrátenie peňazí. V tomto prípade dodávateľ nezodpovedá za poškodený alebo rozbitý tovar, uplatniť reklamáciu musíte na pošte.

Faktúry budú odosielané v elektronickej podobe, ak si kupujúci vyžiada vopred pred odoslaním zásielky, je možné ju pripojiť do zásielky v papierovej forme. Snažíme sa šetriť životné prostredie, preto faktúry posielame v elektronickej podobe.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, uhradenie ceny za produkty a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo ešte neprešlo na spotrebiteľa.

- Dodacie lehoty: 

Slovenskou poštou do 2-5 dní ako balík na poštu. Balíky zasielame výlučne s prevzatím na pošte (nie na adresu). 

Oblasť doručenia: celé Slovensko

Dni doručenia: pracovné dni medzi cca 8,00 -18,00 hod.

Objednávky prijaté cez víkend sa presúvajú na pracovné dni.

- Výška prepravného a poštovného

Náklady na prepravu znáša kupujúci.

Packeta  - prepravné 4,50 eur +1,20 eur dobierka. 

Slovenská pošta - balík na poštu 5,00 eur + 1,20 eur dobierka.

Ceny sú uvedené s DPH.

Platba prevodom - čakajte na faktúru, ktorú vám dodatočne zašleme emailom.

  • Prevzatie zásielky a reklamácia:

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru, spísať škodový zápis.

Ak je balík poškodený, nepreberajte ho a informujte nás e-mailom (vpekotea1@gmail.com).

Ak ste zistili poškodenie zásielky až po jej prevzatí a odchode prepravcu, informujte nás e-mailom (vpekotea1@gmail.com). 

Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť poslaného tovaru (t.j. či mu bol poslaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu tovaru. Zjavné vady poslaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný.

 

Článok V.

Dodanie a prevzatie tovaru

1.  Miesto dodania tovaru je adresa v prípade doporučených listov, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári (mimo P.O.BOX), balíky posielame na poštu.

2. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ by bola zásielka porušená, je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať Záznam o škode na zásielke a neodkladne kontaktovať predávajúceho. V opačnom prípade nebudú akceptované reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru a neúplného množstva tovaru.

3. Ak zásielku a tovar v nej poškodila alebo rozbila Slovenská pošta, platí to aj v prípade, ak nie je poslaná ako krehká zásielka, je potrebné ísť reklamovať na poštu zásielku a to do dvoch pracovných dní, odo dňa keby vám bola vydaná zásielka a na pošte kde vám bola vydaná. Je potrebné spísať reklamačný list, do ktorého uvediete svoje číslo účtu na vrátenie peňazí. V tomto prípade dodávateľ nezodpovedá za poškodený alebo rozbitý tovar, uplatniť reklamáciu musíte na pošte.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, uhradenie ceny za produkty a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo ešte neprešlo na spotrebiteľa.

6. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať objednanú zásielku, je povinný uhradiť náklady spojené so zaslaním a spätným vrátením zásielky, s manipuláciou zásielky a cenou práce a to v plnej výške plus daň z pridanej hodnoty, toho času je táto hodnota vyčíslená na sumu 15,00 eur s dph, za každú zásielku samostatne. Po prevzatí zásielky predávajúcim, mu bude zaslaná faktúra na úhradu.

 

Článok VI.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
• vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad podnikateľovi do zásielky, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa bude zaslaná faktúra emailom.
• tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
• za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
• výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.
Dôležité upozornenie: Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru. Obrázky pri produktoch majú len informačný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.

Povinnosti kupujúceho

• zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
• vyplniť všetky dôležité údaje, tak aby boli správne a pravdivé, a aby zabezpečili riadne doručenie objednaného tovaru.

 

Článok VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš formulár o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu formulár

2. Ako odstúpiť od zmluvy:
• v prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vrátia alebo si nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
• kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu, prípadne listom. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Tiež uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
• pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak je tovar vrátený v neporušenom stave (nepoškodený, nepoužívaný, neopotrebovaný, neznečistený) do 14 dní, predávajúci je povinný vrátiť všetky náklady (kúpnu cenu, prepravu tovaru) kupujúcemu. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar je potrebné poslať späť obyčajným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou! Dobierky nepreberáme! Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný kupujúcemu vrátiť časť zaplatenej kúpnej ceny, t.j. kúpna cena po odrátaní nákladov na dopravu a balné, prípadne iné plnenia.

3.  Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia. Tovar musí byť v neporušenom stave (nerozbalený, nepoužitý) v pôvodnom obale a spolu s produktom je spotrebiteľ povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa dodaného tovaru.

 

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

1. Zodpovednosť predávajúceho:

Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote 24 mesiacov. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.

2. Oznámenie reklamácie predávajúcemu:

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

3. Poškodenie tovaru počas jeho prepravy:

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

4. Riešenie reklamácie:

- Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
• výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

- Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

- Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

Článok IX.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: fytoliecba@gmail.com

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

-ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

-ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa GDPR

Počnúc dňom 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii v sekcií Ochrana osobných údajov.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. čísle +421 917 679 730 alebo e-mailom na vpekotea1@gmail.com.

4. Zákazník svojim nákupom dáva súhlas prevádzkovateľovi e-shopu v zmysle zákona 22/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu ním poskytnutých údajov pre potreby prevádzkovateľa, predovšetkým ku korektnému doručeniu tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnuté osobné údaje uchovávať v zmysle uvedeného zákona a zároveň sa zaväzuje ich neposkytnúť tretej strane, okrem dopravnej spoločnosti, ktorej sú poskytované pre korektné naplnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže poskytnuté osobné údaje nechať z databázy prevádzkovateľa vymazať prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch. 

5. Kúpou tovaru v našom e-shope súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Firma VP EKOTEA s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.fytoliecba.sk si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

6. Predávajúci a kupujúci súhlasia s komunikáciou na diaľku – elektronickou formou e-mailov a internetovej siete a telefonickú, pričom ju uznávajú ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023

 

Centrum prírodnej liečby – prevádzkovateľ internetového obchodu

Spoločnosť VP EKOTEA s.r.o.

IČO: 46 793 518

IČ DPH: SK2023580669

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44657/V.

 

Orgány dozoru pre internetový predaj sú následovné inštitúcie:

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa

RVPS Michalovce

Sama Chalupku 1236/2, 07101 Michalovce 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Sama Chalupku 1229/5, 07101 Michalovce